top of page
Search

Quy Vinh Hiển Về Chúa


 

Vua nói: "Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, không có thần nào giống như Chúa ở trên trời hay dưới đất, Ngài gìn giữ giao ước và lòng yêu thương nhân từ đối với các tôi tớ Ngài khi họ hết lòng bước đi trước mặt Ngài. 15 Ngài đã giữ lời hứa với tôi tớ Ngài, vua cha Đa-vít. Thật vậy, chính miệng Ngài đã hứa và ngày nay chính tay Ngài đã hoàn thành điều ấy. 16 Giờ đây, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin Ngài giữ lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ Ngài, là vua cha Đa-vít rằng: Trước mặt Ta, ngươi sẽ không thiếu người ngồi trên ngai trị vì Y-sơ-ra-ên nếu con cháu ngươi cẩn thận trong đường lối mình, đi theo kinh luật Ta như ngươi đã đi trước mặt Ta. 17 Vậy, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ Ngài, là vua Đa-vít được ứng nghiệm. 18 Nhưng, Đức Chúa Trời có thật sự cư ngụ với phàm nhân ở dưới đất chăng? Kìa, trời của các tầng trời còn chưa chứa nổi Ngài huống chi đền thờ này mà con đã xây. 19 Dẫu sao, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của con, xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của tôi tớ Chúa, xin lắng nghe lời kêu xin và cầu nguyện mà tôi tớ Ngài cầu trước mặt Ngài. 20 Xin mắt Chúa ngày đêm đoái đến đền thờ này, là nơi Chúa hứa sẽ để danh Ngài tại đó. Xin lắng nghe lời cầu nguyện tôi tớ Chúa hướng về nơi này mà cầu. 21 Xin Chúa lắng nghe lời nài xin của tôi tớ Chúa và của con dân Y-sơ-ra-ên khi họ hướng về nơi này cầu nguyện; từ trên trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe, nhậm lời và tha thứ.

(2 Sử Ký 6:14-21 - BDM)

 

Khi một người có sự không ngoan từ Chúa như khoảng thời gian đầu trị vì của vua Sô-lô-môn, người này sẽ rất khiêm nhường và được Chúa cho thấy những điều rất quí giá mà một người với lăng kính xác thịt không thể thấy được. Mặc dù Vua Sô-lô-môn vừa mới xây xong đền thờ vào loại cao sang bật nhất thời đó cho Chúa, ông vẫn không kiêu ngạo nhưng lại nhận ra những điều sau đây qua  lời cầu nguyện của ông:


1. Ông biết ơn và thấy được những công việc to lớn mà người đi trước mình đã làm đó là Vua Đa-vít. (Người thế gian thường có xu hướng nói về công lao của mình)

2. Ông quy vinh hiển về cho Chúa (chính tay Ngài đã hoàn thành điều này 15b).

3. Hết lòng nài xin với đức tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ lời Ngài hứa với vua cha Đa-vít.

4. Thấy được sự vĩ đại của Chúa và sự nhỏ bé của mình (câu 16).

5. Động cơ cầu nguyện của ông hoàn toàn trong sạch: Ông khiêm nhường xin Chúa đoái thương đến lời nài xin của mình, đoái thương đến đền thờ và dân sự của ông.


 

Bấy giờ CHÚA hiện ra cùng vua Sa-lô-môn vào ban đêm; Ngài phán: "Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi và Ta chọn nơi này làm đền tế lễ cho Ta.

(2 Sử Ký 7:12 - BDM)

 

Đoạn 7:12 cho chúng ta thấy Chúa nhậm lời cầu xin của vua Sô-lô-môn.

29 views0 comments

Comments


bottom of page